Carla Gugino

- Ngày sinh: 29/08/1971

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.4/10
2011

Phim Ipad
6.4/10
2011