Dwayne Johnson

- Ngày sinh: 02/05/1975

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
9.8/10
2015

6.3/10
2004

Phim Ipad
6.3/10
2004