Michael Ironside

- Ngày sinh: 12/02/1950

- Quốc gia: Canada

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia